Le Japon  

    du 26 juillet au 27 août 2002   
 

Les dates du séjour

26/07: Kyoto: sushiya

30/07: le coût de la vie

01/08: Kyoto: Toji Tower

02/08: Kyoto: Ryonenin

03/08: Nara

05/08: Kyoto: Ryoanji

09/08: Arrivée Perrine

10/08: Kyoto: Inari Jinja

11/08: Kyoto: Byodoin

12/08: Kyoto: Ginkakuji
                             Kimono

13/08: Kyoto: Honganji
                             Kinkakuji

14/08: Kyoto: Gosho

15/08: Kyoto: Shisendo
                             Shugakuin
 

18/08: Kyoto: Kokedera
                             Tenriyuji
                              Bambouseraie

19/08: Kyoto: Yasakajinja
                             Pontocho
                             Guion

20/08: Kyoto: Tofukuji

21/08: Tokyo: Ueno
                             Musée National

22/08: Tokyo: Asakusa
                              Ginza

23/08: Nikko: Toshogu

24/08: Tokyo: Parc Impérial
                               tempuraya

25/08: Tokyo: Harajuku
                              Shinjuku

26/08: Mont Fuji

27/08: Tokyo: Hôtel  ryokan
                              Retour France

16/08: Kyoto: Udon
                             Chemin de la Philosophie
                             Eikando Zerinji
                             Daimonji
 

Dates des voyages
Carte de l'Asie